Privacyverklaring

Privacyverklaring

Match Support B.V. gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben onze privacyverklaring in overeenstemming gebracht met de geldende regels.

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Match Support B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Wie zijn we

Match Support B.V. is gevestigd te Tilburg, Ringbaan Noord, 5013 EA. Zij is in de zin van de WBP verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat je persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Onze website verzamelt wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van je computer, het IP-adres van je Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat  wat je gebruikt voor je bezoek aan de site, de geo-locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Match Support B.V. maakt gebruik van cookies en website-statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je je gegevens invult of achterlaat op onze website, je je inschrijft op onze vestiging of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen (social media) waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze Privacyverklaring. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder valt; bemiddelen, uitzenden, detacheren, werving & selectie, opleidingen en andere persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die interessant voor je kunnen zijn
 • je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media, etc.
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis
 • Op het moment dat je voor Match Support B.V.  kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Match Support B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen

Match Support B.V. kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten die (nog) niet voor Match Support B.V. hebben gewerkt

Je bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Match Support B.V. hebt gewerkt.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven per mail: info@matchsupport.eu. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Match Support B.V.. Je persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Match Support B.V. onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden je gegevens definitief verwijderd.

Kandidaten die voor Match Support B.V. werken/hebben gewerkt

Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Match Support B.V..

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven per mail: info@matchsupport.eu. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Match Support B.V.. Je persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Je persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Match Support B.V. onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Match Support B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Match Support kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Match Support hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Match Support heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Je rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, flexwerkers, en zakelijke relaties:

Als je inzage wenst in je persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kun je per mail dit kenbaar maken bij Match Support B.V. via info@matchsupport.eu.

Voor overige relaties:

Je hebt recht op inzage en wijziging van de over je geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Match Support B.V..

Beveiliging

Match Support doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Match Support B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Match Support B.V. dan kunt je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via Match Support B.V. t.a.v. Jolanda Noordermeer, Ringbaan Noord 1, 5013 EA Tilburg of info@matchsupport.eu. Je kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 06 38472047

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via info@matchsupport.eu.

Wijzigingen 

Match Support B.V. kan de Privacyverklaring om uiteenlopende redenen veranderen, aanvullen of wijzigingen. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Match Support B.V.. Deze versie is opgesteld in januari 2022.

Privacy Statement

Match Support B.V. is careful with the processing of personal data and would like to inform you clearly and transparently. We have brought our privacy statement in line with the applicable rules.

If you choose to provide us with information voluntarily, we will use this information in accordance with our Privacy Policy.

Match Support B.V. is convinced that the personal privacy of its candidates, flex workers, employees, as well as other relations and visitors to the website is essential. Personal data are therefore treated with the utmost care and security, in accordance with the requirements of the Data Protection Act (WBP).

Who are we

Match Support B.V. is located in Tilburg, Ringbaan Noord, 5013 EA. It is responsible within the meaning of the WBP for data processing.

Technical information and cookies

In general, our website can be visited without your personal data being passed on to us. Our website does, however, automatically collect certain non-identifiable information about the users of the website, such as the Internet Protocol (IP) address of your computer, the IP address of your Internet Service Provider, date and time of access to the website, the Internet address of the website from which you linked directly to our website, the operating system you use, the parts of the website you visit, the pages of the website you visited and the information you viewed, information about the type of device you use to visit the site, the geo-location where you are located and the material you send or download from the website. This technical information is used for website administration and system administration, and to improve the website and its use. This technical information may be disclosed to third parties and may be permanently stored for future use.

Match Support B.V. uses cookies and website statistics. We do this to see how visitors use our website. This information helps us to improve the site. A cookie is a file that is stored on your computer. When you visit our website again, these cookies can be recognised.

When do we collect your personal data?

We collect your data from the moment you fill in or leave your details on our website, register at our branch or otherwise register or are registered to use our services.

We may also collect information from you if you have posted on public media suggesting that you may be interested in work related services. In that case, we will contact you to ask whether you are interested in registering with us in accordance with our terms and conditions and subject to this Privacy Statement. If you are not interested, we may process relevant data to honour your wish not to be contacted by us.

Why we collect your personal data

We collect and process your personal data for the execution of our services, which include; mediation, staffing, recruitment & selection, training and other personal development and employability, salary administration and personnel management.

More specifically, your personal data is processed in order to:

 • make you offers and/or provide you with information about our services and other activities and to tailor these to your wishes and qualities; this is done by our staff and partly automatically
 • to approach you for commercial offers, newsletters and promotional campaigns that may be of interest to you
 • assess your suitability and availability in connection with the placement of permanent or temporary work or an assignment, which may also include test results, reference checks, social media, etc.
 • to enter into and maintain an employee or personnel/brokerage relationship with you and to carry out the relevant administration for this purpose
 • fulfilling our reintegration obligations and complying with (the purpose imposed by the government) to help people with a large(r) distance to the labour market find work
 • to be able to record an assignment with the client in an agreement and to maintain and fulfil the agreement with the client
 • for the promotion of your personal development and employability, including training, education and testing
 • for management purposes, including management information, taking care of internal controls and corporate security, and performing audits and auditing
 • for quality purposes such as certification
 • to apply for subsidies, premium discounts, etc.
 • if we have entered into an employee or staff/broker relationship with you, for compliance with laws and regulations, including but not limited to identification, labour laws, tax and social security laws, fraud prevention and national and international sanctions legislation

What personal data do we collect from you?

We process personal data that is necessary for our services; some of this data is mandatory in order to use our services. Additional data may be desirable in order to better tailor the service to your wishes and qualities or to meet more specific questions or obligations from clients. You are personally responsible for the accuracy and relevance of the data you provide.

More specifically, it concerns - among others - the following (documents with) personal details:

 • Upon registration:
 • Name, address and other contact details
 • Birth details, age, gender
 • Curriculum vitae (CV), information about education, internships and work experience.
 • Information about training and education and/or tests that you have attended or taken yourself or through us
 • Data on availability and leave
 • Other information that is or may be important in assessing the candidate's suitability, for example, references and certificates
 • Passport photograph and video (introduction) - on a voluntary basis.
 • At the moment that you can start working/have worked for Match Support B.V:
 • Nationality, BSN number, ID card, work permit
 • Other data related to personnel, payroll and absenteeism registration

Match Support B.V. only records special personal details if this is necessary in order to comply with its legal obligations, insofar as permission has been given, or if it is otherwise permitted by or under the law. Special personal data" means information about race, religion, political beliefs, health, sexual life, trade union membership, criminal records and/or personal data on unlawful or harassing conduct.

With whom we can share your personal data

Match Support B.V. may pass your personal details on to its customers, subcontractors (for example data processors) who provide services or carry out assignments on its behalf, suppliers, government bodies and other business contacts. And in all other cases in which we may be obliged to do so, for example by a court order or a legal judgement.

The provision of personal data takes place on the basis of a legitimate interest, legal obligation and/or for the execution of the agreement in accordance with the purposes as stated under "Why do we collect your personal data?

How long do we keep your personal data

The retention periods we apply depend on the applicable statutory retention periods.

Candidates who have not (yet) worked for Match Support B.V.

Your mediation data (CV, work experience, education, test results, etc.) are available for two years after the last contact if you have not worked for Match Support B.V.

If you no longer wish to be mediated, you can unsubscribe by mail: info@matchsupport.eu. You will no longer be approached and mediated by Match Support B.V.. Your personal data are still available for three calendar months in a secure environment (in case of Recruitment & Selection this period is 24 months because of claim risks). In this protected environment your data will only be available to Match Support B.V. under strict conditions in accordance with the purposes and deadlines set. After the expiry of said periods, your data will be permanently deleted.

Candidates who work/have worked for Match Support B.V.

Your personal data are available for two years after termination of employment.

Certain personal data are for claims, audits and tax obligations longer available for Match Support B.V..

If you no longer wish to be mediated, you can indicate this by e-mail: info@matchsupport.eu. You will no longer be approached and mediated by Match Support B.V.. Your personal data will be archived after two years in a secure environment. Your personal data will only be available to Match Support B.V. under strict conditions in accordance with the applicable purposes and deadlines.

Personal data of business relations

(contact information of employees of clients, suppliers, vendors, references and any other entity with which we maintain a business relationship)

Match Support B.V. processes the personal data of those involved who work for companies with which we do business (1) to make offers for and/or provide information about services and other activities and (2) to maintain a business relationship and (3) to conclude and maintain an order agreement.

We process, among others, the following personal data of business relations:

Names, contact details and positions of contact persons.

Match Support can pass on personal data obtained from its business relations if this is necessary to achieve the objectives of the business relation or for mediation purposes. This information can be passed on to applicants or candidates, business partners and subcontractors (e.g. data processors) who provide services on Match Support's behalf, and in all other cases in which Match Support may be obliged to do so, for example by a court order or a court judgement. Personal data may be transferred outside the Netherlands. Match Support has taken the necessary measures to ensure that all personal data passed on are adequately protected.

Your rights: access and/or change data

For candidates, flex workers and business relations:

If you wish to inspect your personal data and/or wish to change or remove data, you can notify Match Support B.V. by e-mail at info@matchsupport.eu.

For other relations:

You have the right to inspect and change the personal information registered about you. You can contact your contact person at Match Support B.V. for this purpose.

Security

Match Support makes every effort to optimally secure your personal data against unauthorized use. We do this by physical, administrative, organizational and technical measures. For example: only authorised people have access to the data. If and to the extent that information is provided to processors who provide services or perform assignments on Match Support B.V.'s behalf, Match Support B.V. has agreed with them to ensure that personal data is also protected in the best possible way.

Questions, comments, complaints or (suspected) data breach

If you have any questions, comments or complaints about the protection of your personal information by Match Support B.V. you can contact us in writing or by e-mail at Match Support B.V. a.t.a.o. Jolanda Noordermeer, Ringbaan Noord 1, 5013 EA Tilburg or info@matchsupport.eu. You can also contact us by telephone on 06 38472047.

In the event of a (suspected) data breach, please report this immediately to info@matchsupport.eu.

Changes

Match Support B.V. can change, supplement or amend the Privacy Statement for various reasons. The most current Privacy Statement can be viewed on the website of Match Support B.V. at any time. This version was written in January 2022.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Match Support B.V. jest ostrożny w przetwarzaniu danych osobowych i chciałby poinformować Cię o tym w sposób jasny i przejrzysty. Dostosowaliśmy nasze oświadczenie o ochronie prywatności do obowiązujących przepisów.

Jeśli zdecydują się Państwo dobrowolnie przekazać nam informacje, będziemy je wykorzystywać zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Match Support B.V. jest przekonany, że prywatność swoich kandydatów, pracowników, pracowników elastycznych, jak również innych relacji i odwiedzających stronę internetową jest niezbędna. Dane osobowe są zatem traktowane z najwyższą starannością i bezpieczeństwem, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (WBP).

Kim jesteśmy

Match Support B.V. ma siedzibę w Tilburgu, Ringbaan Noord, 5013 EA. Jest odpowiedzialna w rozumieniu WBP za przetwarzanie danych.

Informacje techniczne i pliki cookie

Ogólnie rzecz biorąc, nasza strona internetowa może być odwiedzana bez przekazywania nam Państwa danych osobowych. Nasza strona internetowa zbiera jednak automatycznie pewne nieidentyfikowalne informacje o użytkownikach strony internetowej, takie jak adres protokołu internetowego (IP) Państwa komputera, adres IP Państwa dostawcy usług internetowych, data i godzina dostępu do strony internetowej, adres internetowy strony internetowej, z której uzyskali Państwo bezpośrednie połączenie z naszą stroną internetową, system operacyjny, z którego korzystasz, części witryny, które odwiedzasz, strony witryny, które odwiedzasz i informacje, które przeglądasz, informacje o typie urządzenia, z którego korzystasz, aby odwiedzić witrynę, geolokalizacja, w której się znajdujesz oraz materiały, które wysyłasz lub pobierasz z witryny. Te informacje techniczne są wykorzystywane do administrowania stroną internetową i systemem oraz do ulepszania strony internetowej i jej użytkowania. Te informacje techniczne mogą być ujawniane osobom trzecim i mogą być trwale przechowywane do wykorzystania w przyszłości.

Match Support B.V. używa plików cookies i statystyk strony. Robimy to, aby zobaczyć, jak odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Informacje te pomagają nam w ulepszaniu strony. Cookie to plik, który jest przechowywany na komputerze użytkownika. Kiedy ponownie odwiedzasz naszą stronę internetową, te pliki cookie mogą zostać rozpoznane.

Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy Twoje dane od momentu, gdy wypełnisz lub pozostawisz swoje dane na naszej stronie internetowej, zarejestrujesz się w naszym oddziale lub w inny sposób zarejestrujesz się lub zostaniesz zarejestrowany w celu korzystania z naszych usług.

Możemy również zbierać od Ciebie informacje, jeśli zamieściłeś w mediach publicznych wpis sugerujący, że możesz być zainteresowany usługami związanymi z pracą. W takim przypadku skontaktujemy się z Państwem, aby zapytać, czy są Państwo zainteresowani rejestracją w naszej firmie zgodnie z naszymi warunkami i zasadami oraz zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Jeśli nie są Państwo zainteresowani, możemy przetwarzać odpowiednie dane, aby uhonorować Państwa życzenie nie kontaktowania się z nami.

 

Dlaczego gromadzimy Twoje dane osobowe?

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych usług, które obejmują: pośrednictwo, rekrutację i selekcję pracowników, szkolenia i inne formy rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia, administrowanie wynagrodzeniami i zarządzanie personelem.

Bardziej szczegółowo, Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

Przedstawiać Państwu oferty i/lub dostarczać Państwu informacje o naszych usługach i innych działaniach oraz dostosowywać je do Państwa życzeń i cech; jest to wykonywane przez naszych pracowników i częściowo zautomatyzowane

 • Aby zwracać się do Ciebie w sprawie ofert handlowych, newsletterów i kampanii promocyjnych, które mogą być dla Ciebie interesujące.
 • Aby móc ocenić Państwa predyspozycje i dyspozycyjność w związku z pośrednictwem w znalezieniu pracy stałej, tymczasowej lub zlecenia, co może również obejmować wykorzystanie wyników testów, sprawdzenie referencji, mediów społecznościowych itp.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie z Państwem relacji pracowniczych lub personalnych/brokerskich oraz wykonywanie odpowiednich czynności administracyjnych w tym zakresie.
 • Wypełniać nasze zobowiązania w zakresie reintegracji i przestrzegać (celu narzuconego przez rząd), aby pomóc osobom o dużym(r) dystansie do rynku pracy w znalezieniu pracy
 • Być w stanie zapisać zlecenie z klientem w umowie oraz utrzymywać i realizować umowę z klientem
 • Promowanie rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia, w tym szkoleń, edukacji i testów
 • Do celów zarządzania, w tym informacji zarządczej, zapewnienia kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa korporacyjnego oraz przeprowadzania audytów i kontroli
 • Cele jakościowe, takie jak certyfikacja
 • Aby ubiegać się o dopłaty, zniżki na składki itp.
 • jeżeli nawiązaliśmy z Państwem stosunek pracy lub stosunek kadrowy/brokerski, w celu zachowania zgodności z przepisami i regulacjami, w tym między innymi w zakresie identyfikacji, prawa pracy, przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych, zwalczania oszustw oraz krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji.

Jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie?

Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia naszych usług; niektóre z tych danych są obowiązkowe, aby móc korzystać z naszych usług. Dodatkowe dane mogą być pożądane w celu lepszego dostosowania usług do Państwa życzeń i cech lub w celu spełnienia bardziej szczegółowych pytań lub zobowiązań klientów. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za dokładność i adekwatność podawanych przez siebie danych.

W szczególności dotyczy to m.in. następujących dokumentów (zawierających) dane osobowe:

Przy rejestracji:

 • imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe
 • dane dotyczące urodzenia, wiek, płeć
 • Curriculum vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym.
 • informacje o szkoleniach i edukacji i/lub testach, w których uczestniczyłeś lub brałeś udział samodzielnie lub za naszym pośrednictwem
 • Dane dotyczące dostępności i urlopów
 • inne informacje, które są lub mogą być ważne w ocenie przydatności kandydata, np. referencje i świadectwa
 • Zdjęcie paszportowe i film (wprowadzenie) - na zasadzie dobrowolności.
 • W chwili, gdy możesz zacząć pracować/pracowałeś dla Match Support B.V:
 • obywatelstwo, numer BSN, dowód osobisty, pozwolenie na pracę
 • Inne dane związane z personelem, listą płac i rejestracją nieobecności w pracy

Match Support B.V. rejestruje specjalne dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych, o ile zostało udzielone pozwolenie, lub jeśli jest to w inny sposób dozwolone przez lub na mocy prawa. Szczególne dane osobowe" oznaczają informacje o rasie, religii, przekonaniach politycznych, zdrowiu, życiu seksualnym, przynależności do związków zawodowych, karalności i/lub dane osobowe związane z bezprawnym lub denerwującym zachowaniem.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Match Support B.V. może przekazać Twoje dane osobowe swoim klientom, podwykonawcom (np. podmiotom przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi lub wykonują zadania w jej imieniu, dostawcom, organom rządowym i innym kontaktom biznesowym. Oraz we wszystkich innych przypadkach, w których możemy być do tego zobowiązani, na przykład na mocy nakazu sądowego lub orzeczenia prawnego.

Udostępnienie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, obowiązku prawnego i/lub w celu realizacji umowy zgodnie z celami określonymi w punkcie "Dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe?

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Stosowane przez nas okresy przechowywania danych zależą od obowiązujących ustawowych okresów przechowywania.

Kandydaci, którzy nie pracowali (jeszcze) dla Match Support B.V.

Twoje dane pośrednictwa (CV, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, wyniki testów, itp.) są dostępne przez dwa lata po ostatnim kontakcie, jeśli nie pracowałeś dla Match Support B.V.

Jeśli nie chcesz być dłużej pośrednikiem, możesz zrezygnować z subskrypcji, wysyłając e-mail na adres: info@matchsupport.eu. Match Support B.V. nie będzie się już do Ciebie zwracał i pośredniczył w kontaktach z Tobą. Państwa dane osobowe pozostają dostępne w bezpiecznym środowisku przez trzy miesiące kalendarzowe (w przypadku Rekrutacji i Selekcji okres ten wynosi 24 miesiące z uwagi na ryzyko roszczeń). W tym chronionym środowisku, Twoje dane będą dostępne dla Match Support B.V. tylko w ściśle określonych warunkach, zgodnie z odpowiednimi celami i terminami. Po upływie tych okresów dane zostaną trwale usunięte.

Kandydaci, którzy pracują/ pracowali dla Match Support B.V.

Twoje dane osobowe są dostępne przez dwa lata po ustaniu zatrudnienia.

Niektóre dane osobowe są dla roszczeń, audytów i zobowiązań podatkowych dłużej dostępne dla Match Support B.V.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo dalszego pośrednictwa, mogą to Państwo zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@matchsupport.eu. Match Support B.V. nie będzie się już do Ciebie zwracał i pośredniczył w kontaktach z Tobą. Państwa dane osobowe zostaną zarchiwizowane po dwóch latach w bezpiecznym środowisku. Twoje dane osobowe będą dostępne dla Match Support B.V. tylko w ściśle określonych warunkach, zgodnie z obowiązującymi celami i terminami.

Dane osobowe dotyczące relacji biznesowych

(dane kontaktowe pracowników klientów, dostawców, sprzedawców, referencji i wszelkich innych podmiotów, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe)

Match Support B.V. przetwarza dane osobowe osób zaangażowanych, które pracują dla firm, z którymi prowadzimy interesy (1) w celu składania ofert i/lub dostarczania informacji o usługach i innych działaniach oraz (2) w celu utrzymania relacji biznesowych i (3) w celu zawarcia i utrzymania umowy zamówienia.

Przetwarzamy m.in. następujące dane osobowe dotyczące relacji biznesowych:

nazwiska, dane kontaktowe i stanowiska osób kontaktowych.

Match Support może przekazywać dane osobowe uzyskane z relacji biznesowych, jeśli jest to niezbędne do osiągnięcia celów relacji biznesowych lub w celach mediacyjnych. Informacje te mogą być przekazywane wnioskodawcom lub kandydatom, partnerom biznesowym i podwykonawcom (np. podmiotom przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi w imieniu Match Support, a także we wszystkich innych przypadkach, w których Match Support może być do tego zobowiązany, np. na mocy nakazu sądowego lub wyroku sądowego. Dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Holandii. Match Support podjął niezbędne środki, aby zapewnić, że wszystkie przekazywane dane osobowe są odpowiednio chronione.

Twoje prawa: dostęp do danych i/lub ich zmiana

Dla kandydatów, pracowników flex i relacji biznesowych:

Jeśli chcesz sprawdzić swoje dane osobowe i/lub zmienić lub usunąć dane, możesz powiadomić Match Support B.V. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@matchsupport.eu.

Dla innych relacji:

Użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany zarejestrowanych danych osobowych na swój temat. W tym celu możesz skontaktować się z osobą kontaktową w Match Support B.V.

Bezpieczeństwo

Match Support dokłada wszelkich starań, aby optymalnie zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym użyciem. Czynimy to za pomocą środków fizycznych, administracyjnych, organizacyjnych i technicznych. Na przykład: dostęp do danych mają tylko upoważnione osoby. Jeśli i w zakresie, w jakim informacje są przekazywane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi lub wykonują zadania w imieniu Match Support B.V., Match Support B.V. uzgodnił z nimi, że dane osobowe są również chronione w najlepszy możliwy sposób.

Pytania, uwagi, skargi lub (podejrzenie) naruszenia danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące ochrony danych osobowych przez Match Support B.V. możesz skontaktować się z nami pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Match Support B.V. t.a.v. Jolanda Noordermeer, Ringbaan Noord 1, 5013 EA Tilburg lub info@matchsupport.eu. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 06 38472047.

W przypadku (podejrzenia) naruszenia ochrony danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na adres info@matchsupport.eu.

Zmiany

Match Support B.V. może zmienić, uzupełnić lub poprawić oświadczenie o ochronie prywatności z różnych powodów. Najbardziej aktualne oświadczenie o ochronie prywatności można zawsze sprawdzić na stronie Match Support B.V. Ta wersja została napisana w styczniu 2022 roku.

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.